Missie, visie en strategie

Onlangs was ik met cliënte in gesprek om haar te coachen in de business van de organisatie waar zij leiding aan gaf. Binnen de organisatie rommelde het behoorlijk. Enerzijds was er sprake van een mogelijke verkoop aan een buitenlandse holding, anderzijds werd onderzocht of de organisatie nog verder kon op eigen benen. Binnen de organisatie zelf werd hier natuurlijk vanuit ieders perspectief hevig over mee gediscussieerd en gespeculeerd. Mijn cliënte had zichtbaar plezier over de wereld aan ideeën, die vanuit de eigen organisatie tot haar kwamen en beloofde ook te pas en te onpas dat ze er iets mee zou gaan doen.

Totdat de dag aanbrak dat duidelijk werd dat de overname niet door zou gaan én ook dat het bedrijf in de huidige vorm geen bestaansrecht meer zou hebben. Wat eigenlijk iedereen wel vermoedde, werd nu klip en klaar duidelijk: het bedrijf kwam er met de dag slechter voor te staan en had nog maar enige maanden voor zich om orde op zaken te stellen. Het was onvermijdelijk dat er ingegrepen moest worden en ook dat dit ten koste zou gaan van arbeidsplaatsen. Ik heb mijn cliënte gecoacht in het op orde op zaken brengen. Ik heb doorgevraagd op wat nu de missie en visie van het bedrijf is en hoe ze dit in een vervolg als een uniek signatuursysteem van de organisatie wil uitwerken en vasthouden. Ik heb haar geconfronteerd met keuzes die gemaakt moeten worden en het accepteren van de consequenties hiervan.

Om eerlijk te zijn: ik was onder de indruk van de voortvarendheid, waarmee ze de inzichten, die ze tijdens de coaching opdeed, wist om te zetten naar daden. Ze wist met grote daadkracht haar missie te vertalen in een duidelijke visie en vertaalde dit vervolgens naar een duidelijke ondernemingsformule, een strategie, die voor heel de organisatie uitgevoerd moest gaan worden. Wat we merkten in de communicatie was dat mensen, die leiding moesten geven aan de vernieuwde bedrijfsfilosofie, niet wisten wat het verschil was tussen missie, visie en strategie. Voor mijn cliënte heb ik in de coaching door haarzelf eerst een persoonlijke missie, visie en strategie onder woorden laten brengen. Vervolgens is hiervan een vertaalslag gemaakt naar de organisatie waarin en waarvóór ze werkt. Vragen als: hoe past mijn persoonlijk missie en visie bij deze organisatie en ben ik degene, die vanuit mijn persoonlijke missie leiding kan geven aan een hernieuwde koers, kwam zeer diepgravend aan bod. Ik ben er heilig van overtuigd dat goede leiders van organisaties, mensen zijn die ook goed leiding weten geven aan zichzelf.

Maar goed, misschien jeukt het inmiddels ook bij jou en wil je wel eens weten wat het onderscheid tussen de woorden missie, visie en strategie is. Veel organisaties of bedrijven hebben een missie en een visie verwoord. In die stukken de redenen van het bestaan van de organisatie. Onlangs noemde iemand het de ‘geboorteakte’ van zijn bedrijf. De missie en visie zijn dan ook de leidraad, de grondbeginselen, van waaruit alles wat er binnen het bedrijf gebeurt wordt getoetst. Zoals gezegd, ook mensen zelf kunnen een missie en een visie hebben. Het geeft vertrouwen om met mensen samen te werken, die nagedacht hebben over hun eigen missie en visie. Dan kan die missie en visie naast de missie en visie van het bedrijf of de organisatie gelegd worden. Duidelijk is dat de begrippen missie en visie door elkaar gehaald worden.

De missie en visie zijn dan ook de leidraad, de grondbeginselen, van waaruit alles wat er binnen het bedrijf gebeurt wordt getoetst.

Wat is een missie?

In de missie is het bestaansrecht van de organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit van de organisatie. De missie geeft antwoord op de vraag waar het bedrijf voor staat. Een missie is iets wat alles verteld over het grote ‘why’ van de oprichter(s) van de organisatie. Deze oprichter(s) had een droom en wilde met de organisatie een betekenisvolle bijdrage leveren; iets toevoegen waar schaarste aan is of waar behoefte aan is. Het speelt in op de behoefte van anderen en komt vaak voort vanuit de idealen en ambities van de oprichter(s). Hoe mooi en bijzonder is het als de missie omarmt wordt door iedereen die in de organisatie werkt. Hij of zij herkent de missie en wil hieraan bijdragen. Dan is de missie iets geworden van een intrinsieke motivatie van de medewerkers. De missie is dus de dieper gelegen motivator en geeft loyaliteit naar het bedrijf of de organisatie.

Als de missie helder is, dan zal als het moeilijk gaat binnen het bedrijf iedereen zich gemotiveerd voelen om eventueel de broekriem wat aan te halen en maatregelen te nemen, die moeilijk zijn. Tenslotte is een missie dus een soort van geboorte-akte en is ook een blijvend iets, dat niet zomaar en zeker niet elk jaar verandert.

Hulpvragen om een missie te formuleren:
1. Waar staan we voor?
2. Welke normen en waarden hebben we?
3. Welke overtuigingen motiveren ons?
4. Wat is ons bestaansrecht?

Wat is een visie?

Vanuit de missie wordt de visie onder woorden gebracht. De vraag, die onder het begrip ‘visie’ ligt is: waar gaan we voor?
In een visiestuk wordt beschreven wat de toekomstdroom van de organisatie is en welke bijdrage de organisatie aan de maatschappij wil leveren. In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een visie wordt vaak geschreven voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld, als dat nodig is. Telkens wordt gekeken of datgene wat gedaan wordt nog in lijn is met de missie van de organisatie.

Hulpvragen om een visie te formuleren:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat zijn onze kernwaarden?

Waarom zou je een visie formuleren als je al een missie hebt? De drie belangrijkste redenen om een visie te formuleren zijn:
1. onderscheid
2. richting geven
3. scherpen

Allereerst is het belangrijk dat je aan de wereld om je heen kan vertellen waar je naartoe groeit als organisatie. Een visie is niet alleen van belang voor de organisatie in zijn geheel. Een teamleider heeft ook een visie voor zijn afdeling. Die visie is afgestemd op de grotere visie. Door helder te hebben wat de visie is, is het makkelijker om richting te geven. Waar gaat de organisatie het komende half jaar naar toe? Wat betekent dit voor het personeelsbeleid? Wat betekent dat voor jouw team? Wat is jouw visie? Hoe duidelijker jij weet wat de richting is, hoe makkelijker het voor de mensen om je heen is om je te volgen en mee te doen. Mensen vinden het nu eenmaal prettig om te weten waar de reis naartoe gaat. Missie en visie zijn twee verschillende invalshoeken van waaruit je als bedrijf je statement schrijft. Het een kan niet zonder het ander. De missie is het fundament onder de organisatie en de visie is de manier hoe je de missie handen en voeten kan geven. De meeste organisaties beschrijven in hun visiedocument ook de doelstellingen die ze willen halen, de doelstellingen die logisch voortvloeien uit de visie, ook wel de strategie genoemd.

Nog even de belangrijkste verschillen:

Missie: Een missie is niet aan een tijd gebonden. Ze is geformuleerd op grond van waarden en normen, idealen en ambities. De hoofdvragen die beantwoord worden met de missie zijn: wie ben ik en wie zijn wij? En ook: waar staan we voor? De blik is dus vooral naar binnen (in de organisatie) gericht.

Visie: Vanuit de gedacht dat de visie geldt voor een bepaalde periode is de visie gericht op een toekomstige situatie De hoofdvragen die beantwoord worden met de visie zijn: Wat kunnen we betekenen? Maar ook: waar gaan we voor? De blik is dus naar buiten (de organisatie) gericht om toegevoegde waarde te geven en betekenisvol te zijn, marktgericht te zijn.

Zeg in je eigen woorden waar je voor staat en waar je heen gaat. Ga vervolgens doen wat je zegt op basis van een realistische aanpak.

Wat is een strategie?

Het visiedocument ligt klaar. De toekomst is helder geformuleerd. Nu moet die droom nog uitkomen. Om ervoor te zorgen dat visie niet voor niets geformuleerd is, is het goed om te bedenken welke strategie je in gaat zetten om die visie werkelijkheid te laten worden. Je ontwikkelt een manier om je doelen te halen: je strategie.

Door duidelijke acties te formuleren en een actieplan te maken is de kans groter dat de strategie ook daadwerkelijk uit gaat komen. Eisenhower zei: ‘Plans are nothing, planning is everything’.

Een strategie bestaat uit:

  • concrete uitwerking van de visie – wat ga je wanneer doen en waarom? wat ga je juist niet doen en waarom?
  • actieplan – welke acties ga je doen
  • taakverdeling – wie gaat welke acties doen?

Vanuit Nieuwe Dag sta ik organisaties bij in het coachen voor heldere missie, een aansprekende visie en een realistische strategie. Zo heb ik mijn cliënte gecoacht om de missie, visie en strategie onder woorden te brengen vanuit haar innerlijke drijfveren en deze vanuit de principes van leiderschap af te stemmen met de andere medewerkers van haar bedrijf.

Mijn cliënte heeft de visie van het bedrijf, waar ze leiding aan geeft, weer weten te omarmen, nadat ze zelf weer wist wat haar missie en visie waren. Ze heeft de missie en visie van het bedrijf wel nieuwe woorden gegeven, en dat is goed. Zeg in je eigen woorden waar je voor staat en waar je heen gaat. Deze herziene missie van het bedrijf past uitstekend bij de persoonlijke missie van mijn cliënte. De visie van het bedrijf is vertaald naar aansprekende beelden, die passen bij deze tijd en op grond daarvan zijn mooie heldere doelen gesteld, waarop ze nu de bedrijfsvoering heeft geënt. Eén en ander heeft geleid tot een positieve herkenning en drive om ervoor te gaan bij haar medewerkers. Ze geloven weer in de toekomst en spreken met één gedragen idee over waarvoor ze werken en wat ze willen bereiken.

Geen reactie's

Geef een reactie